L sdfsdfsd asa

Acte legislativ-normative

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilulu Convenția ONU

Constituţia Republicii Moldova; Constituția

CODUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA  CODUL

Regulamentul-tip  de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul ME nr. 235 din 25 martie 2016 Regulament

Instrucțiune privind mamagementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal  Instrucțiuni

Ordinul 840 din 13.08.2020, cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în învățământul general Ordinul

PLAN CADRU 2020-2021 Plan Cadru

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învîțământul general anul de studii 2020-21 Repere

Ordinul  nr.1190 din 30.10.20 cu privire la  teze semestriale din anul 2020-2021  Ordinul

Ordinul nr. 1137 din 02.12.20 cu privire la organizarea  tezelor semestriale Ordinul

Ordinul nr. 1177 din 28.10.20  cu privire la aprobarea Programului de desfășurare  asesiunii de  examene 2021 Ordinul

Ordinul MECC nr. 1108 din 09 octombrie 2020 cu privire la programele de examen, sesiunea 2021 Ordinul

Ordinul MECC nr. 1067 din 02 octombrie 2020 cu privire la examenele de absolvire, anul școlar 2020 – 2021 Ordinul

Ordinul cu ilicita de bani din 2020-21

Ordinul cu privire la aprobarea Nomencaltorului tipurilor de documente școlare și rapoarte în învățământul general și a Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general Ordinul 897 din 12.06.2018

Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale, aprobate prin ordinul ME nr. 265 din 28 aprilie 2017  Repere conceptuale

Legea nr140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;Legea

Legea nr. 338 din 15.12.1994 (cu modificări anul 2002) privind drepturile  copilului Legea

 • Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova Legea
 • Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova Legea
 • Legea nr. 274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor  Legea
 • Codului Familiei (nr.1316-XIV din 26.04.2001 art.53 – Dreptul copilului de a fi protejat, a114 – Depistarea şi evidenţa copiilor rămaşi fără ocrotire părintească) Codul
 • Legii privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (nr.45 din 01.03.2007, a8 – Competenţele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, art.11 – Dreptul la protecţie al victimei)Competențele
 • Codului Muncii (nr.154 din  28.03.2003) Codul
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.270 din 08.04.2014 cu privire la Instrucțiunea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficuluiHotărârea
 • Ordinul M E al R M nr.77 din 22.02.2013, nr.858 din 23.08.2013, nr.1049 din 10.10.2014 cu privire la implementarea Metodologiei privind Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului Ordinul
 • Ordinele DGETS nr.499 din 13.03.2013, nr.1842 din 07.11.15,nr.536 din 15.0414, 1404 din 17.11.2014, nr.94 din 26.01.15 cu privire la implementarea Metodologiei și mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime ale violenței, neglijării, exploatării prin stabilirea unor direcţii prioritare/obiective strategice ale activităţii educaţionale, derivate din documentele regulamentare ale ME cu referinţă la asigurarea protecției elevilor Ordinul

Ordinul cu privire la aprobarea Metodologiei de admitere a elevilor în învățîmântul liceal

 • Ordinul nr. 1074 din 29.08.20, cu privire la colectarea ilicit[ de bani. Ordinul
 • Ordin nr. 70 din 30.01.2020, cu privire la aprobarea REGULAMENTULUI privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar şi secundar;
 • Metodologia de evaluare criterială prin discriptori la disciplinele educație muzicală, educație plastică, educație tehnologică, educație fizică în clasa a V-a.  Evaluarea prin discriptori 
 • Repere metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectiva implementării Evaluării Criteriale prin Descriptori (ECD) Repere metodologice.
 • Regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat  reg_bac_rom_mo_2020
 • Ordinul nr. din  „Cu privire la informarea cu Programul de desfășurare a sesiunii de examene 2020”Ordinul
 • Ordinul nr.642 din 21.08.20 „Cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituţiile de învăţământ general” Ordinul
 • Ordinul nr.491 din 15.06.2020 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2020, și în clasa a V-a pentru instituțiile care nu asigură școlarizarea absolvenților ciclului primar” Ordinul