L Liceul sdfsdfsd asa

Acte legislativ-normative

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului;

http://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf

 

Constituţia Republicii Moldova; http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731

 

CODUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 634     Data intrării în vigoare : 23.11.2014

 

Codul educației nr.152 din 17.07.2014 CODUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

 

Regulamentul-tip  de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul ME nr. 235 din 25 martie 2016 Regulament

 

Instrucțiune privind mamagementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal  Instrucțiuni

 

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2017-2018, aprobat prin ordinul ME nr. 397 din 29 martie 2018 Plan-cadru

 

Ordinul nr.399 din 28.03.2019 «Cu privire la organizarea înscrierii copiilor în clasa I în instituţiile de învăţământ pentru anul de studii 2019-2020» Ordinul

 

Ordinul cu privire la aprobarea Nomencaltorului tipurilor de documente școlare și rapoarte în învățământul general și a Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general Ordinul 897 din 12.06.2018

 

Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale, aprobate prin ordinul ME nr. 265 din 28 aprilie 2017  Repere conceptuale

 

Legea nr140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348972

 

Legea nr. 338 din 15.12.1994 (cu modificări anul 2002) privind drepturile  copilului;

http://www.aliantacf.md/sites/aliantacf/files/sursa/Legea_nr.338-XIII_privind_drepturile_copilului.doc

 

 • Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;

http://lex.justice.md/md/336056/

 

 • Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova;

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330978

 

 • Legea nr. 274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor;

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342438

 

 • Codului Familiei (nr.1316-XIV din 26.04.2001 art.53 — Dreptul copilului de a fi protejat, a114 — Depistarea şi evidenţa copiilor rămaşi fără ocrotire părintească);

http://lex.justice.md/md/286119/

 

 • Legii privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (nr.45 din 01.03.2007, a8 — Competenţele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, art.11 — Dreptul la protecţie al victimei);

http://lex.justice.md/md/327246/

 

 • Codului Muncii (nr.154 din  28.03.2003);

http://lex.justice.md/md/326757/

 

 • Codului Contravenţional (nr.218 din  24.10.2008 a 65 — Necomunicarea despre existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului, art.78 — Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale, art. 91 — Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în locuri interzise, comercializarea către minori a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

 http://lex.justice.md/md/330879/

 

 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.270 din 08.04.2014 cu privire la Instrucțiunea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului;

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352587&lang=1

 

 • ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.77 din 22.02.2013, nr.858 din 23.08.2013, nr.1049 din 10.10.2014 cu privire la implementarea Metodologiei privind Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;

http://edu.gov.md/ro/content/invatamint-general

 

 • ordinele DGETS nr.499 din 13.03.2013, nr.1842 din 07.11.15,nr.536 din 15.0414, 1404 din 17.11.2014, nr.94 din 26.01.15 cu privire la implementarea Metodologiei și mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime ale violenței, neglijării, exploatării prin stabilirea unor direcţii prioritare/obiective strategice ale activităţii educaţionale, derivate din documentele regulamentare ale ME cu referinţă la asigurarea protecției elevilor;

http://chisinauedu.md/node/53

 

Ordinul cu privire la aprobarea Metodologiei de admitere a elevilor în învățîmântul liceal

 

 • Ordinul  nr. 638 din 30.06.2016 a ME, cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluare și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea învățământului primar și secundar; Ordinul

 

 • Ordinul nr. 353 din 23.03.2018  a ME, cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar; Ordinul

 

 • Ordinul  nr.1090 din 29.12.1016 a ME, cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățământul primar și secundar general;Ordinul

 

 • Ghid metodologic a ME, 2016, Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar; Ghid I-II

 

 • Ghid metodologic a ME, 2016, Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar;GHid clasa I

 

 • Ghid metodologic a ME, 2017, Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar clasa III; Metodologie clasa III 
 • Metodologia de evaluare criterială prin discriptori la disciplinele educație muzicală, educație plastică, educație tehnologică, educație fizică în clasa a V-a.  Evaluarea prin discriptori 
 • Repere metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectiva implementării Evaluării Criteriale prin Descriptori (ECD) Repere metodologice.
 • Repere metodologice clasele primare;Scrisoare metodică 2017-2018 
 • Odinul 1776 din 26.11.18 cu privire la aprobarea reperelor metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectiva implementirii evalulrii criteriale prin descriptori Ordinul

 

 

 • Regulamentul cu privire la examenele de absolvire a gimnaziului  reg_gim_rom_mo_2018 (1) 
 • Ordinul nr.1532 din 25.10.2018 «Cu privire la tezele semestriale, anul şcolar 2018-2019 OrdinulAnexa n.1 la ordinul 1532
 •  Ordinul 1572 din 23.10.18 cu privire la aprobarea Metodologiei de  organizare și desfășurare  a testării naționale în învățăvântul primar  Ordinul 
 • Ordinul nr.1384 din 26.09.2018 «Cu privire la examenele de absolvire, anul şcolar 2018-2019 Ordinul
 • Ordinul nr.1428 din 03.10.2018 «Cu privire la informarea cu Programul de desfăşurare a sesiunii de examene 2019 Ordinul
 • Scrisoarea nr.3997 din 31.10.2018 cu referire la organizarea examenuluii naţional de Bacalaureat, sesiunea de examene 2019 Scrisoare 
 • Ordinul nr.221 din 19.02.2019 «Cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituţiile de învăţământ general» Ordinul