L Liceul sdfsdfsd asa

Anunțuri/Admitere

 

INSTITUȚIA PUBLICĂ

LICEUL  TEORETIC ,,TRAIAN”

DIN MUN.CHIȘINĂU

anunță concurs repetat pentru postul de

director adjunct pentru instruire– 1,0 unitate

Documentele se depun LT ,,Traian”, Chișinău, bd.Cuza Vodă, 36

Pentru informații tel. 022 66 14 01, 022 76 57 22.

Liceul Teoretic ,,TRAIAN” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare  pedagogice, care au desfășurat activitate pedagogică pe parcursul ultimilor 5 ani, cunosc limba română, sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic)  pentru exercitarea funcției și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruirevor prezenta, la Liceul Teoretic ,,Traian” (la cancelaria organizatorului concursului), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării pe pagina DGETS a anunțului, următoarele acte:

  1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 a Regulamentului „Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23 martie 2015;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
  4. Copia carnetului de muncă;
  5. Curriculum vitae perfectat specificat în anexa nr.2 al aceluiași Regulament;
  6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
  7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  8. Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusive copia/ copiile actului/ actelor ce confirmă gradul didactic / managerial și/ sau titlul științific/ științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale/ internaționale etc.

Actele vor fi depuse la Liceul Teoretic ,,Traian” în anticameră, între orele 9:00-15:00.

Informații suplimentare puteți obține:

Telefon de contact: (+373) 022 661-401

e-mail:liceultraian36@gmail.com

Data limita de depunere a dosarelor – 09.12.2018

Bibliografia concursului

pentru ocuparea funcției de director adjunct pentruinstruire a LT ,,Traian”

  1. DOCUMENTE GENERALE

1.1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova nr.1, din 18.08.1994) ;

1.2 .Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664, din 28.07.2000) ;

1.3. Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova nr.6-8, din 24.01.2003);

1.4. Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 nr.159-162. Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial;

1.5. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 Educația 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie2014;

1.6. Codul educației al Republicii Moldova nr.152, din 17.07.2014

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.319-324, din 24.10.2015, www.justice.md);

1.7. Legea Republicii Moldova cu privire la registrar nr.1320-XIII, din 25.09.1997, (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova nr.77-78, din 27.11.1997);

1.8. Regulamentul „ Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru  ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.163, din 23 martie 2015.

2.MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR

2.1. Regulamentul — tip al instituției de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul ME al R.Moldova nr.235 din 25.03.2016;

2.2. Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul  elevilor în învățămîntul primar și secundar, aprobate  prin ordinul Ministerului Educației nr.638, din 30 iunie 2016;

2.3. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.336, din 03.05.2013;

2.4. Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.970, din 11.10. 2013;

2.5. Metodologia de admitere a elevilor în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul  Ministerului Educației nr.633, din 30 iunie 2016;

2.6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77, din 20.02.2015;

2.7. Instrucțiunea de organizare a  învățămîntului la domiciliu, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.98, din 26.02.2015;

2.8. Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămînt general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.559, din 12.06. 2015;

2.9. Planul-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2017-2018;

2.10. Curricula Națională;

3.PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

3.1.Convenția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989;

3.2. Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, traffic al copilului, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77, din 22.02.2013;

3.3. Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți;

  1. FINANȚARE

4.1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381, din 13.04.2006  ”Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” ;

4.2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 868, din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a  instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.