L sdfsdfsd asa

Asociația de părinți

A.Promovarea parteneriatului instituţiei de învăţămînt cu familia:

 1. a)       acordarea suportului necesar părinţilor prin servicii de informare şi consiliere în educaţia şi instruirea copiilor;
 2. b)     informarea deplină a părinţilor privind drepturile şi obligaţiile în domeniul

educaţiei copiilor;

 1. c)      crearea unui cadru cât mai prielnic relaţiei profesor – părinte;
 2. d)     susţinerea instituţiiei de învăţământ de către părinţi în derularea programelor

de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;

 

 1. Stimularea implementării modelelor educaţionale performante:
 2. a)     coordonarea cu instituţia de învăţământ a disciplinelor opţionale şi domenii

care să se studieze prin curriculumul la decizia liceului;

 1. b)     susţinerea instituţiei de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare

socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

 1. c)        susţinerea elevilor dotaţi prin diverse programe creative;
 2. d)     susţine instituţia de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor

anuale, activităţilor educative extracurriculare;

 1. e)      contribuţia la educarea valorică a copiilor înmatriculaţi prin implicarea lor în

proiecte, activităţi culturale, prin implicarea în viaţa liceului şi a oraşului;

 1. f)       susţinerea cadrelor didactice în vederea lărgirii performanţelor profesionale;
 2. g)     stimularea spiritului de iniţiativă al elevilor şi profesorilor;
 3. h)     sporirea valorii inventarului aparţinând liceului prin achiziţionarea de material

didactic modern, aparatură, cărţi şi reviste de specialitate şi şcolare;

 1. i)       sporirea calităţii procesului de predare-invăţare, a evidenţei performanţei

elevilor şi a comunicării intre elev, profesori şi părinţi prin introducerea treptată in liceu a softurilor de management al clasei.

 

 1. Sprijinirea consolidării şi modernizării bazei didactico-materiale a instituţiei de învăţămînt:
 2. a)       identificarea şi atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru liceu şi

propunerea Consiliului de administraţie al instituţiei, modul de folosire a acestora;

 1. b)       promovarea parteneriatelor liceului cu ONGeuri, agenţi sociali, culturali,

economici din ţară şi peste hotare;

 1. c)        identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate în

municipiu, în ţară şi în străinătate;

 1. d)       dezvoltarea relaţiilor de colaborare şcoală – comunitate, şcoală-şcoală, şcoală-

instituţii superioade de învăţămînt;

 1. e)        dezvoltarea şi aprofundarea unei identităţi proprii a liceului în spiritul tradiţiei

şi al înnoiriii;

 1. f)         promovarea imaginii liceului în mass-media şi comunitate, utilizarea eficientă

a internetului, reţelelor de comunicare în acest scop.

 1. Cooperarea dintre Liceului Teoretic „Traian”, mun. Chişinău, cu Asociaţie se bazează pe următoarele PRINCIPII:
 2. a) egalităţii – conlucrarea instituţiei de învăţămînt cu asociaţia obştescă a părinţilorti se realizează pe poziţii de nediscriminare;
 3. b) transparenţei – cooperarea se bazează pe informare deschisă şi explicită pe bază de reciprocitate între părţile implicate, precum şi asigurarea unei comunicări eficiente, reieşind din obiectivul propus, natura şi valoarea acestuia;
 4. c) proporţionalităţii – în procesul de stabilire şi de realizare a conlucrării, instituţia de învăţămînt este în drept să întreprindă ori să solicite asociaţiei să întreprindă doar acţiunile care:

          vor avea drept rezultat atingerea obiectivelor generale şi specifice sau

îndeplinirea obligaţiilor asumate de Asociaţie;

          sînt necesare şi au legătură cu obiectul conlucrării;

          sînt compatibile cu obiectivele scontate, ţinîndu-se cont atît de scop, cît şi de

consecinţe;

 1.      d) echilibrului – cooperarea asigură o armonie între drepturile, obligaţiile şi beneficiile Liceului Teoretic „Traian”, mun. Chişinău şi cele ale Asociaţiei Obşteşti  a  Părinţilor de la liceu.

 

III. DREPTURI, OBLIGAŢIUNI ŞI ANGAJAMENTE

 

 1. Administraţia Liceului Teoretic „Traian”, mun. Chişinău, pe de o parte, şi Asociaţia se consultă asupra deciziilor de interes comun care vizează probleme de ordin pedagogic, sociocultural sau financiar, reieşind din obiectivele planificate.

În acest scop, instituţia de învăţămînt şi Asociaţia realizează:

 1. a) cel puţin o dată pe parcursul anului, adunarea administraţiei instituţiei de învăţămînt cu membrii Asociaţiei, în acest sens adunarea considerîndu-se deliberativă la participarea majorităţii simple din membrii Asociaţiei;
 2. b) în caz de necesitate, dar nu mai rar de o dată pe parcursul trimestrului, se vor organiza consultaţii colective ale administraţiei instituţiei de învăţămînt cu Consiliului Coordonator al Asociaţiei.

 

 1. Administraţia Liceului Teoretic „Traian”, mun. Chişinău, pe de o parte, şi Asociaţia părinţilor, pe de altă parte AU URMĂTOARELE DREPTURI:

1)    de a-şi urma necondiţionat proiectul anual, lunar, săptămânal de activitate,

conform  Statutului/ Regulamentului de ordine interioară;

2)    de a se consulta asupra deciziilor de interes comun care vizează probleme de ordin

pedagogic, sociocultural sau financiar;

3)    de a-şi sugera reciproc direcţii de activitate, proiecte de acţiune, modalităţi de

procedură, etc.;

4)    de a acţiona independent sau în colaborare în vederea atingerilor obiectivelor

stipulate în p. 5 al prezentului Acord;

5)    de a desfăşura în caz de necesitate, dar nu mai rar de o dată pe parcursul trimestrului,

6)    consultaţii colective ale administraţiei liceului cu organul permanent de conducere

al Asociaţiei;

7)    de a fi informaţi reciproc cu privire la acţiunile desfăşurate, la modalităţile şi

mijloacele folosite cu scopul realizării obiectivelor în cauză.

 

 1. Administraţia Liceului Teoretic  „Traian”, mun. Chişinău, în raport cu organul de conducere al Asociaţiei, SE OBLIGĂ:
 2. a)     respectarea strictă a caracterului benevol de participare a părinţilor la Asociaţie;
 3. b)    excluderea oricăror intimidări şi constrângeri ale părinţilor ca să-şi aducă aportul

în cadrul Asociaţiei şi protejarea, în acest context, a familiilor care nu au posibilitate sau nu doresc să facă parte din asociaţie;

 1. c)     excluderea implicării persoanelor cu funcţii de conducere din instituţia de

învăţămînt şi a cadrelor didactice în colectarea şi gestionarea mijloacelor băneşti pentru Asociaţie;

 1. d)    prezentarea pe panoul informativ din incinta liceului a informaţiei privind

necesităţile instituţiei şi rata de acoperire a acestora cu mijloacele financiare bugetare;

 1. e)     să prezinte proiectul anual de activitate a instituţiei, în vederea familiarizării

Consiliului Coordonator al Asociaţiei cu direcţiile/ domeniile şi specificul activităţilor educaţionale;

 1. f)      să prezinte, la cererea Consiliului Coordonator, proiectul lunar/ săptămânal de

activitate, în vederea precizării unor acţiuni imediate din partea Asociaţiei;

 1. g)     să includă Preşedintele Asociaţiei în calitate de membru al Consiliului de

Administrare al instituţiei de învăţămînt invitînd-ul la şedinţe pentru participare şi implicare în dezbateri;

 1. h)    să solicite de la Asociaţie alocarea de mijloace financiare doar printr-un demers

argumentat în scris, cu anexarea devizului de cheltuieli şi ponderea alocaţiilor din buget pentru acoperirea acestuia;

 1. i)       să asigure transparenţa totală în privinţa cheltuielilor mijloacelor financiare

alocate de Asociaţie, prezentînd Asociaţiei informaţia privind volumul, destinaţia şi modul de utilizare a resurselor alocate de Asociaţie, precum şi Asociaţia va prezenta instituţiei informaţia privind posibilitatea de alocare a mijloacelor băneşti.

 

 1. Consiliul Coordonator al Asociaţiei, în persoana Preşedintelui, în raport cu administraţia Liceului, SE OBLIGĂ:

1)    să-şi prezinte proiectul anual de activitate, în vederea familiarizării Consiliului de

Administraţie a Liceului cu direcţiile/ domeniile şi specificul activităţilor de sprijin a iniţiativelor elevilor şi cadrelor didactice. Activităţile comune vor fi aprobate după o armonizare cu planurile instituţiei de învăţămînt;

2)    să invite la şedinţele Consiliului Coordonator, pentru participare şi implicare în

dezbateri, unul din membrii Consiliului de Administraţie, fără drept de vot;

3)    să asigure transparenţa totală în privinţa activităţilor desfăşurate şi distribuirii

mijloacelor financiare provenite din cotizaţii ale membrilor Asociaţiei şi donaţii din partea unor organizaţii sau  persoane particulare;

4)    să prezinte semestrial  Consiliului de Administraţie raport „Cu privire la

activităţile desfăşurate de către Asociaţie, precum şi informaţia cu privire la acumulările financiare şi devizul de cheltuieli  pentru  semestrul  precedent”;

5)    să prezinte lunar Consiliului de Administraţie raport „Cu privire la

activităţile desfăşurate de către Asociaţie, precum şi informaţia cu privire la acumulările financiare şi devizul de cheltuieli  pentru  luna  precedentă”;

6)    să repartizeze mijloacele financiare acumulate în strictă concordanţă cu

Regulamentul Asociaţiei privind acumularea cotizaţiilor şi taxei de aderare şi distribuirea ajutoarelor materiale lunare ale A.O.P. în care se va stipula:

                                                                                          95 % din acumulări pentru consolidarea bazei didactico-materiale a liceului şi realizarea unor programe socioculturale sau implementarea unor modele educaţionale performante;

                                                                                          5 % pentru necesităţile Asociaţiei.

 

 1. VALOAREA  JURIDICĂ ŞI DURATA  ACORDULUI

 

 1. Prezentul  Acord   se   tipăreşte  în două  exemplare  cu  egală valoare  juridică   şi întră  în vigoare după  semnarea  de  directorul  Liceului Teoretic  „Traian”, mun. Chişinău şi  prezedintele Asociaţiei  Obşteşti a Păriinţilor, după   aprobarea de  către  Consiliul  de Administratie a  liceuluiu şi  Consiliul Coorodonator  al Asociaţiei Obşteşti  a  Părinţilor de la liceu.

 

 1. Prezentul Acord  acţionează pe durată nelimitată, modificarea sau rezilierea lui e posibilă la iniţiativa  uneia dintre părţile semnatare, cu anunţarea  cu o lună de zile înainte a celuilalt partener despre  intenţia de  modificare sau reziliere a Acordului dat.

 

 

 1. Divergenţile apărute dintre Administraţia Liceului Teoretic „Traian”, mun.Chişinău, şi a Asociaţia Obştescă a Părinţilor de la liceu se rezovă amiabil în conformitate cu legislaţia în vigoare.